Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Bisnis & Kerja  Profil Karier Alumni 
Verantwoordelijk zakelijk gedrag en praktijken
Pages: [1]

(Read 258 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged
Verantwoordelijk zakelijk gedrag en praktijken
« on: 08 Sep, 2018, 21:37:28 »

Verantwoordelijk zakelijk gedrag en praktijken

De verantwoordelijke onderneming (RBE) heeft normen en procedures vastgesteld om werknemers en agenten te begeleiden, redelijke verwachtingen onder haar stakeholders gekoesterd, een ondersteunende bedrijfsethische infrastructuur opgebouwd en haar managementpraktijken afgestemd op haar kernovertuigingen. Dit hoofdstuk past deze elementen van een programma voor bedrijfsethiek toe als basis voor vijf specifieke gebieden van bedrijfsvoering en -praktijk die een RBE uitdagen, vooral, maar niet uitsluitend, in opkomende markteconomieën. Door het ontwikkelen van verantwoorde bedrijfspraktijken op deze vijf gebieden, kan de RBE deel uitmaken van de oplossing voor de uitdagingen waarmee bedrijven in alle markten worden geconfronteerd.

Uitdagingen voor de Responsible Business Enterprise

Er zijn een aantal kwesties van verantwoord ondernemen
gedrag waaraan de eigenaars en beheerders van een
RBE moet speciale aandacht besteden:
1.   1. Betrekkingen met overheidsfunctionarissen en -entiteiten
2.   2. Rol van de particuliere sector in het regelgevingsproces
3.   3. Overheidscontracten en aanbestedingen
4.   4. Rol van de vrijwillige inzet
5.   5. Betrekkingen met buitenlandse overheden en bedrijven


Deze vijf punten staan centraal in wat het betekent om een verantwoordelijke onderneming te zijn. De bespreking in dit hoofdstuk, samen met RBE Worksheet 13 aan het einde van het hoofdstuk, zal eigenaars en managers helpen om verantwoordelijke normen, procedures en verwachtingen vast te stellen en zwakheden te compenseren door middel van bedrijfsethische infrastructuur, communicatie en feedback, en afstemming van de onderneming. Het hoofdstuk zal ook bijdragen tot het creëren van redelijke verwachtingen

Betrekkingen met overheidsfunctionarissen en entiteiten

voor externe belanghebbenden: de overheid, andere bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de gemeenschap als geheel.
Regeringen scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor economische stabiliteit, sociale vooruitgang en milieubescherming door wetten, beleid en praktijken aan te nemen die de markten helpen onafhankelijk en vrij van ongepaste overheidsbemoeienis te functioneren. Deze voorwaarden, soms aangeduid als "goed openbaar bestuur", helpen een economie te groeien volgens de marktprincipes. Net zoals een RBE een vitaal belang heeft bij goed ondernemingsbestuur, heeft de particuliere sector als geheel een vitaal belang bij het ondersteunen van betrouwbare, stabiele, verantwoordelijke en betrouwbare overheden die in staat zijn tot goed openbaar bestuur.
Goed openbaar bestuur respecteert de mensenrechten en eigendomsrechten, ondersteunt de onschendbaarheid van contracten, beschermt de bewoners, biedt infrastructuur die het vervoer van goederen en diensten versnelt en de overdracht van kennis ondersteunt, en creëert een marktgericht juridisch kader en betrouwbare juridische instellingen die de bewoners in staat stellen conflicten op te lossen. Goed openbaar bestuur is gebaseerd op een transparante relatie tussen de overheid en de particuliere sector.
BESTRIJDING VAN CORRUPTIE, OMKOPING EN AFPERSING
Om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor goed openbaar bestuur, moet het corruptieprobleem worden aangepakt, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde. Zowel de overheid als de particuliere sector zijn verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor transparant zakendoen, en zij moeten alle vormen van corruptie, omkoping en afpersing afwijzen. Leiders in het bedrijfsleven en de overheid moeten samenwerken om corruptie te bestrijden.
Een van de middelen voor samenwerking tussen de particuliere en de openbare sector is dat bedrijven aanbevelingen doen voor normen, procedures en verwachtingen om de overheid te helpen bij het op transparante, verantwoordelijke en eerlijke wijze beheren van wet- en regelgeving. Bedrijfsleiders en overheidsfunctionarissen moeten een permanente publieke dialoog voeren over kwesties die bijdragen aan corruptie, zoals monopolistische praktijken, discretionaire vergoedingen, belastende belastingen, en voorschriften en vergunningen die het bedrijfsleven en ondernemerschap belemmeren. Deze dialoog moet


ernaar streven dat de administratieve processen van de overheid op alle niveaus eerlijk, transparant, concurrerend en geïnformeerd zijn. In kader 9.1 worden enkele van de anticorruptie- en good governance-beleidsmaatregelen opgesomd die de nadruk leggen op transparantie, eerlijke rechtsgang en verantwoordingsplicht.1 Zie ook bijlage F voor een uitgebreidere lijst van leidende beginselen voor de bestrijding van corruptie bij de overheid.
Administratieve, vergunnings-, inspectie- en certificeringsprocedures van de overheid die bedoeld zijn om het bedrijfsleven te reguleren, vormen vaak een belemmering voor het bedrijfsleven. Zo hebben overheden soms meerdere officiële handtekeningen nodig om de eenvoudige registratie en opening van een bedrijf te voltooien. Dergelijke administratieve belemmeringen vergroten de mogelijkheden voor ambtenaren om steekpenningen en gunsten te eisen. Zoals tabel 9.1 laat zien, variëren de mogelijkheden voor omkoping en afpersing enigszins van markt tot markt, maar het gemiddelde aandeel van steekpenningen dat aan elk type openbare dienst wordt besteed, varieert aanzienlijk.2