Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Hiburan  Hikayah fi Mahad 
MODELAANBESTEDINGSNORMEN
Pages: [1]

(Read 441 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged
MODELAANBESTEDINGSNORMEN
« on: 09 Sep, 2018, 22:17:51 »

MODELAANBESTEDINGSNORMEN
De Wereldbankgroep, die leningen verstrekt aan regeringen voor de financiering van belangrijke herstructureringen van industrieën en de ontwikkeling van infrastructuur, beschikt over vijf basisrichtsnoeren voor haar aankoopbeleid:
1.   Alle goederen en diensten die nodig zijn voor de uitvoering van het project moeten worden aangekocht met bijzondere aandacht voor zuinigheid en efficiëntie.
2.   2. De lening mag alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en diensten die nodig zijn voor de uitvoering van het project.
3.   3. Alle gekwalificeerde inschrijvers uit de lidstaten van de bank hebben gelijke kansen om deel te nemen aan de projecten van de bank.
4.   4. De kredietnemer moet de ontwikkeling van lokale aannemers en fabrikanten in de lenende landen aanmoedigen.
5.   5. Het aanbestedingsproces moet transparant zijn.11
Andere voorbeelden van beleid op het gebied van overheidsopdrachten die transparantie en een behoorlijke procedure bij overheidsopdrachten waarborgen, zijn te vinden in een aantal internationale overeenkomsten inzake overheidsopdrachten, met name de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).12 De Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA).
De GPA is een overeenkomst die door 28 WTO-leden is gesloten om markttoegang te verlenen tot elkaars overheidsopdrachten voor goederen en diensten. Het roept de regeringen op om de transparantie bij overheidsopdrachten in stand te houden door normen voor aanbestedingsprocedures vast te stellen. Deze normen zijn bedoeld om consistentie en voorspelbaarheid voor ondernemingen te waarborgen. De GPA stelt bijvoorbeeld richtlijnen vast voor overheden om aankondigingen van aanbestedingsmogelijkheden te publiceren. De aankondigingen moeten de basisinformatie bevatten die ondernemingen nodig hebben om hun belangstelling voor een kans te beoordelen en zinvolle inschrijvingen voor te bereiden. In de GPA zijn minimumtermijnen vastgesteld - gewoonlijk 40 dagen - waarbinnen geïnteresseerde leveranciers een offerte moeten indienen. De GPA schrijft ook voor dat technische specificaties moeten worden opgesteld in termen van prestaties in plaats van ontwerp of beschrijvende kenmerken en niet mogen worden ontwikkeld of toegepast als ongepaste belemmeringen voor de internationale handel.
De GPA heeft betrekking op andere aanbestedingsprocedures, met inbegrip van kwalificatieprocedures, besluiten over de gunning van opdrachten en de publicatie van wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten. De GPA is ook gericht op een eerlijk proces voor leveranciers, die het recht hebben om van aanbestedende diensten te leren waarom hun inschrijvingen of kwalificatieaanvragen niet succesvol zijn. De GPA vereist ook dat overheden onafhankelijke en onpartijdige beoordelingsinstanties in stand houden om klachten van leveranciers te horen.


Een ander middel om te zorgen voor meer transparantie bij overheidsopdrachten en contracten wordt een integriteitspact genoemd, een concept dat halverwege de jaren negentig door de NGO Transparency International is ontwikkeld. In de context van overheidsopdrachten is een integriteitspact een formeel pact of overeenkomst tussen een overheidsdienst die een aanbesteding uitschrijft en de ondernemingen die van plan zijn deel te nemen. Door de ondertekening van een dergelijke overeenkomst verbindt een onderneming zich ertoe deel te nemen aan
het aanbestedingsproces op een wettelijke en transparante manier. In het bijzonder verbindt het zich ertoe om tijdens de aanbesteding geen steekpenningen van welke aard dan ook aan te bieden, te betalen, te aanvaarden of te vragen. De overheid verbindt zich er op haar beurt toe dat haar ambtenaren geen steekpenningen zullen eisen of aanvaarden.
Het belangrijkste onderdeel van een integriteitspact is transparantie. Alle aanbiedingen en betalingen van een onderneming moeten aan de leden van het pact worden gemeld. Het pact heeft vooraf sancties voor overtredingen goedgekeurd. Sancties zijn onder meer ontzegging of verlies van het contract, verbeurdverklaring van de inschrijvingszekerheid, aansprakelijkheid voor schade of plaatsing op een zwarte lijst door het overheidsbureau.13
Het gebruik van het integriteitspact ontwikkelt zich langzaam maar zeker wereldwijd, gehinderd door de expertise en middelen die nodig zijn om regeringen en bedrijven aan te moedigen de overeenkomst aan te gaan. Transparency International heeft integriteitspacten in Argentinië, Benin, Colombia en Panama vergemakkelijkt.14 Zie bijlage C voor een voorbeeld van een integriteitspact.


De rol van vrijwillige actie
De particuliere sector heeft er economisch belang bij om een betrouwbare, stabiele en betrouwbare overheid te creëren die in staat is tot goed openbaar bestuur. Zakelijke ondernemingen in het algemeen hebben het potentieel om machtige en invloedrijke leden van hun gemeenschap te zijn.
Naast de bijdragen die zij leveren aan de productie van goederen en diensten om aan de behoeften van klanten en consumenten te voldoen, bieden bedrijven werknemers, andere agenten en leveranciers een bestaansbron. Zakelijke ondernemingen betalen belastingen die een goed openbaar bestuur ondersteunen, maar ze kunnen veel meer doen als verantwoordelijke leden van hun gemeenschap.