Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Teknologi  Handphone & Gadget 
HET CREËREN VAN EEN GELIJK SPEELVELD VOOR BEDRIJVEN
Pages: [1]

(Read 179 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged
HET CREËREN VAN EEN GELIJK SPEELVELD VOOR BEDRIJVEN
« on: 10 Sep, 2018, 23:30:17 »

HET CREËREN VAN EEN GELIJK SPEELVELD VOOR BEDRIJVEN
Integriteitsverklaringen zijn een vorm van vrijwillige maatregelen van ondernemingen die bedoeld zijn om een transparant ondernemingsklimaat te bevorderen door middel van verantwoordelijk zakelijk gedrag. Zij documenteren een coalitie van ondernemingen die zich inzetten voor eerlijke handelspraktijken en blijk geven van leiderschap in deze richting. Dergelijke verklaringen bieden een middel om ondernemingen samen te brengen met het maatschappelijk middenveld en overheidsambtenaren en -entiteiten met als doel een transparanter investeringsklimaat te ontwikkelen. Zie bijlage D voor een voorbeeld van een integriteitsverklaring.
Branchespecifieke integriteitsverklaringen kunnen een bijzonder effectief middel zijn om verantwoord ondernemen te bevorderen. In zich ontwikkelende markteconomieën, veel industrieën, beroepen en kamers van koophandel

bereiken veel hetzelfde effect door middel van gedragscodes die zij vrijwillig aannemen en volgen.
Een prominent voorbeeld in de Verenigde Staten is het Defense Industry Initiative, dat in 1986 werd opgericht om het verantwoordelijk zakelijk gedrag van defensieaannemers te verbeteren na een reeks defensieschandalen. Om verdere overheidsregulering te voorkomen, hebben prominente defensieaannemers zich vrijwillig geabonneerd op het ontwerpen en implementeren van bedrijfsethische programma's, op het rapporteren over hun prestaties en op een jaarlijkse bijeenkomst om de beste praktijken te delen.
In opkomende markteconomieën worden gedragscodes ontwikkeld in vele industriële sectoren, waaronder engineering en het bankwezen.
Door de gemeenschap aangestuurde ontwikkeling
In het debat over de ontwikkelingsaanpak wordt steeds meer erkend dat landen zelf hun eigen ontwikkeling moeten hebben en dat ze "in de bestuurdersstoel" moeten zitten. Het opleggen van oplossingen van buitenaf of het hier en daar ad hoc injecteren van steun zal de ontwikkeling op lange termijn niet ten goede komen.

DEELNAME AAN DE ONTWIKKELING VAN DE GEMEENSCHAP
Een RBE kan ook bijdragen aan de gemeenschap door deel te nemen aan gemeenschapsprojecten voor economische ontwikkeling. Dergelijke projecten bevorderen de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de lokale gemeenschap. Een onderneming die deelneemt aan een economische ontwikkelingsactiviteit van de gemeenschap ontwerpt programma's om lokale burgers op te leiden en in dienst te nemen. Via dergelijke projecten werkt een multinationale onderneming samen met lokale ondernemingen en franchises om succesvolle bedrijfsstrategieën te helpen ontwikkelen. Dergelijke acties verbeteren de reputatie en de goodwill van een onderneming in de gemeenschap.
Een andere mogelijkheid voor een RBE is om samen te werken met een gemeenschapsstichting en de lokale overheid om gemeenschapsgedreven ontwikkeling te ondersteunen. Ontwikkelingsprojecten zijn ontworpen om in belangrijke behoeften van de gemeenschap te voorzien door de gemeenschap zelf in te schakelen met hulp van donoren aan een lokale gemeenschapsstichting. De rol van ondernemingen, zowel buitenlandse als lokale, neemt toe, omdat met name buitenlandse donoren de waarde in lokale gemeenschappen zien in het bedenken van hun eigen oplossingen voor lokale problemen.15
Een RBE kan zijn medewerkers aanmoedigen om filantropische initiatieven te steunen of deel te nemen aan vrijwilligersprogramma's. De RBE zou ook een release-time beleid kunnen instellen, waarbij werknemers betaald verlof krijgen om deel te nemen aan vrijwillige initiatieven tijdens kantooruren. Een dergelijk initiatief zal de betrokkenheid van de onderneming bij de ondersteuning van werknemers en de gemeenschap versterken.
HET VORMEN VAN LIEFDADIGHEIDSSTICHTINGEN
Toonaangevende multinationale ondernemingen richten liefdadigheidsstichtingen op die fondsen schenken aan entiteiten waarvan de opdrachten in overeenstemming zijn met de waarden en visie van de onderneming. Dergelijke stichtingen financieren onderwijsinstellingen en studenten via beurzen en studiebeurzen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Relaties met buitenlandse overheden en bedrijven
Wanneer bedrijven internationaal zakendoen, worden zij geconfronteerd met overheidsfunctionarissen en entiteiten, wetten, gewoonten en culturele praktijken die verschillen van die op de thuismarkten. Een onderneming wordt geconfronteerd met nieuwe en andere ethische dilemma's, die worden gevormd door de lokale wetgeving, gebruiken en praktijken. Een onderneming die zaken wil doen op een buitenlandse markt of een joint venture wil vormen met een buitenlandse partner, moet eerst op de hoogte zijn van de lokale gebruiken en praktijken. Verschillen in waarden en opvattingen over verantwoord ondernemen tussen partners in joint ventures, bijvoorbeeld, leiden vaak tot "problemen op het gebied van communicatie, samenwerking, engagement en conflictoplossing ...., die op hun beurt weer leiden tot interactieproblemen die de prestaties van de joint venture nadelig beïnvloeden "16 .
Terwijl een RBE bewust streeft naar een beter begrip van culturele en juridische verschillen, blijft een RBE gericht op en toegewijd aan haar kernovertuigingen en normen, procedures en verwachtingen van verantwoordelijk zakelijk gedrag. Zij houdt zich aan de wetten van het land van herkomst en alle van toepassing zijnde buitenlandse wetten, indien deze strenger zijn. Zij ontwikkelt een strategie om trouw te blijven aan haar kernovertuigingen en -normen en zich tegelijkertijd aan te passen aan de cultuur en verwachtingen van de lokale markten.