Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Hoby & Minat  Qiroah 
WYRÓWNYWANIE WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Pages: [1]

(Read 147 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged

WYRÓWNYWANIE WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Deklaracje uczciwości są formą dobrowolnych działań przedsiębiorstw, mających na celu pomoc w promowaniu przejrzystego otoczenia biznesowego poprzez odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej. Dokumentują one koalicję przedsiębiorstw, które są zaangażowane w uczciwe praktyki biznesowe i wykazują przywództwo w tym kierunku. Deklaracje takie stanowią sposób na zbliżenie przedsiębiorstw do społeczeństwa obywatelskiego oraz urzędników i podmiotów rządowych w celu stworzenia bardziej przejrzystego klimatu inwestycyjnego. Zob. przykład deklaracji uczciwości w załączniku D.
Specyficzne dla branży deklaracje uczciwości mogą być szczególnie skutecznym środkiem promowania odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej. W rozwijających się gospodarkach rynkowych, w wielu branżach, zawodach i izbach handlowych

osiągnąć ten sam efekt poprzez kodeksy postępowania, które dobrowolnie przyjmują i stosują.
Wybitnym przykładem w Stanach Zjednoczonych jest Inicjatywa Przemysłu Obronnego (Defense Industry Initiative), która została utworzona w 1986 r. w celu poprawy odpowiedzialnego postępowania biznesowego wykonawców sektora obronnego w następstwie serii skandali związanych z kontraktami obronnymi. Aby uniknąć dalszych regulacji rządowych, wybitni wykonawcy sektora obronnego dobrowolnie zobowiązali się do projektowania i wdrażania programów etyki biznesowej, do składania sprawozdań ze swoich wyników oraz do corocznego spotkania w celu wymiany najlepszych praktyk.
W gospodarkach wschodzących opracowywane są kodeksy postępowania w wielu sektorach przemysłu, w tym w sektorze inżynierii i bankowości.
Rozwój kierowany przez społeczność
W debacie na temat podejścia do rozwoju coraz bardziej docenia się fakt, że kraje muszą posiadać własny rozwój, a hasłem przewodnim jest to, że muszą być "na miejscu kierowcy". Nałożenie rozwiązań z zewnątrz lub doraźne zastrzyki wsparcia tu i ówdzie nie przyczynią się do długoterminowego rozwoju.

UDZIAŁ W ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI
RBE może również przyczyniać się do rozwoju swojej społeczności poprzez udział w społecznych projektach rozwoju gospodarczego. Projekty takie promują współpracę pomiędzy biznesem a społecznością lokalną. Przedsiębiorstwo, które angażuje się w działania na rzecz rozwoju gospodarczego społeczności, opracowuje programy szkolenia i zatrudniania lokalnych mieszkańców. Poprzez takie projekty, międzynarodowe przedsiębiorstwo współpracuje z lokalnie posiadanymi przedsiębiorstwami i franczyzobiorcami, pomagając w opracowywaniu skutecznych strategii biznesowych. Takie działania wzmacniają reputację przedsiębiorstwa i dobrą wolę społeczności lokalnej.
Kolejną możliwością RBE jest współpraca z fundacją społeczną i samorządem lokalnym w celu wspierania rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną. Projekty rozwojowe mają na celu zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności poprzez zaangażowanie samej społeczności z pomocą darczyńców fundacji społeczności lokalnej. Rola przedsiębiorstw, zarówno zagranicznych, jak i lokalnych, rośnie w miarę jak zagraniczni darczyńcy, w szczególności dostrzegają wartość w lokalnych społecznościach, kształtując własne rozwiązania lokalnych problemów15.
RBE może zachęcać swoich pracowników do wspierania inicjatyw filantropijnych lub do udziału w programach wolontariatu. RBE może również ustanowić politykę release-time, dając pracownikom płatne urlopy na udział w dobrowolnych inicjatywach w godzinach pracy. Inicjatywa taka wzmocni zaangażowanie przedsiębiorstwa we wspieranie pracowników i społeczności.
TWORZENIE FUNDACJI CHARYTATYWNYCH
Wiodące międzynarodowe przedsiębiorstwa tworzą fundacje charytatywne, które przekazują środki finansowe podmiotom, których misja jest zgodna z wartościami i wizją przedsiębiorstwa. Fundacje te finansują placówki oświatowe i studentów poprzez stypendia i stypendia, w celu poprawy jakości edukacji.

Relacje z zagranicznymi rządami i przedsiębiorstwami
Angażując się w działalność międzynarodową, przedsiębiorstwa napotykają na urzędników i podmioty rządowe, prawa, zwyczaje i praktyki kulturowe odmienne od tych na rynkach krajowych. Przedsiębiorstwo stanie przed nowymi i różnymi dylematami etycznymi, które są kształtowane przez lokalne prawo, zwyczaje i praktyki. Przedsiębiorstwo, które chce prowadzić działalność na rynku zagranicznym lub utworzyć spółkę joint venture z partnerem zagranicznym, musi najpierw zapoznać się z lokalnymi zwyczajami i praktykami. Różnice w wartościach i pojęciach odpowiedzialnego postępowania w biznesie pomiędzy partnerami joint venture, na przykład, często prowadzą do "problemów związanych z komunikacją, współpracą, zaangażowaniem i rozwiązywaniem konfliktów ...., które z kolei powodują problemy w zakresie interakcji, które negatywnie wpływają na wyniki wspólnego przedsięwzięcia "16.
Świadomie dążąc do zrozumienia różnic kulturowych i prawnych, RBE nadal koncentruje się na swoich podstawowych przekonaniach i standardach, procedurach i oczekiwaniach odpowiedzialnego postępowania w biznesie i jest zaangażowana w ich realizację. Przestrzega prawa kraju macierzystego i wszystkich obowiązujących przepisów prawa zagranicznego, w zależności od tego, które są bardziej rygorystyczne. Opracowuje strategię lojalności wobec swoich podstawowych przekonań i standardów, dostosowując się jednocześnie do kultury i oczekiwań lokalnych rynków.