Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Hoby & Minat  Fotografi 
Znaczenie oceny programu
Pages: [1]

(Read 199 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged
Znaczenie oceny programu
« on: 10 Sep, 2018, 23:49:58 »

Znaczenie oceny programu

RBE podejmuje się zaprojektowania i wdrożenia programu etyki biznesowej w celu realizacji określonych procesów i osiągnięcia określonych wyników. Odpowiedzialni właściciele i menedżerowie oceniają i uczą się na podstawie tych procesów i wyników. Śledzą, jak dobrze działają procesy, jak wiele z oczekiwanych wyników programu są osiągane, i co przedsiębiorstwo uczy się na drodze do uzasadnienia czasu, wysiłku i zasobów, które przedsiębiorstwo wkłada w program. Są one również zainteresowane jakością zaangażowania interesariuszy przedsiębiorstwa.10
PRZEDSIĘBIORSTWA POWINNY OCENIĆ SWOJE PROGRAMY
W kwestii dobrego zarządzania, właściciele i menedżerowie powinni regularnie oceniać każdą strategię, program lub plan działania, które podejmują. Nieodpowiedzialne jest poświęcanie znacznej uwagi zarządczej i zasobów programowi bez oceny jego wyników w celu ustalenia, czy jest to opłacalne przedsięwzięcie.
Właściciele i menedżerowie mogą korzystać z opartej na wynikach oceny programu etyki biznesowej na co najmniej cztery sposoby: zapewnienie odpowiedzialności wobec interesariuszy, monitorowanie i śledzenie zmian w kulturze organizacyjnej, poprawa jakości programu oraz realokacja zasobów w kierunku mniej lub bardziej intensywnych programów.
OCENA PROGRAMU I MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Ze względu na ograniczenia zasobów, większość ocen programów w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) będzie nieformalna. Właściciele i menedżerowie będą mniej skłonni do korzystania z formalnych zespołów i procesów w celu ustalenia celów i oceny wyników. Będą oni dostosowywać procesy, które następują po nich, tak aby odpowiadały ich okolicznościom. Na przykład, często będą rozmawiać z osobami, którym zaufali, aby ustalić cele zamiast zwoływać zespoły. Będą pracować z małymi grupami lub pojedynczymi osobami w celu oceny wyników.
Testem skutecznej oceny nie jest to, czy dany proces jest przestrzegany, ale czy uzyskano odpowiednie informacje i niezbędną wiedzę. Pod warunkiem, że właściciele i menedżerowie zadają pytania, które są zalecane w niniejszym podręczniku i angażują swoich interesariuszy tak skutecznie, jak to możliwe, mogą być pewni, że mogą oni pracować w ramach swoich zasobów i ze swoim personelem, aby mieć tak efektywne, wydajne i odpowiedzialne przedsiębiorstwo, jak to możliwe.
POMIAR WYDAJNOŚCI PROGRAMU
Aby podtrzymać zaufanie interesariuszy do każdego programu etyki biznesowej, przedsiębiorstwo powinno rutynowo oceniać proces i wyniki. Ocena procesów programowych odpowiada na pytanie: "Czy zrobiliśmy to, co powiedzieliśmy, że zrobimy? Oceniając wyniki programu, dodaje się pytanie: "Czy spodziewane przez nas zmiany wystąpiły?
Procesy oceny odzwierciedlają tę samą dynamikę, która została uwzględniona przy projektowaniu i wdrażaniu programu etyki biznesu. Zależą one od kontekstu i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz od rozsądnych oczekiwań interesariuszy. Mogą mieć różną intensywność. Mogą być mniej lub bardziej nieformalne.

Ocena procesów programowych odpowiada na pytanie: "Czy zrobiliśmy to, co powiedzieliśmy, że zrobimy? Oceniając wyniki programu, dodaje się pytanie: "Czy spodziewane przez nas zmiany miały miejsce?
Procesy ewaluacji odzwierciedlają tę samą dynamikę, która została uwzględniona przy projektowaniu i wdrażaniu programu etyki biznesu. Zależą one od kontekstu i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz od rozsądnych oczekiwań interesariuszy. Mogą mieć różną intensywność. Mogą być mniej lub bardziej nieformalne.


DEFINIOWANIE CELU EWALUACJI PROGRAMU
Pierwszym krokiem dla właścicieli i menedżerów do podjęcia w ocenie programu etyki biznesu jest uzgodnienie pytań, na które chcą odpowiedzieć. W pierwszych latach programu etyki biznesu, właściciele i menedżerowie mogą być przede wszystkim zainteresowani procesem: "Czy przedsiębiorstwo ustanawia standardy, procedury i oczekiwania? "Czy szkolenie jest realizowane efektywnie? "Czy raporty dla interesariuszy są dobrze przyjmowane?
Ostatecznym celem zarządzania w programie etyki biznesu, jednak nie jest po prostu mieć kodeks postępowania lub do prowadzenia szkoleń z zakresu etyki, zgodności i odpowiedzialności. Właściciele i menedżerowie będą w końcu chcieli poznać odpowiedzi na pytania dotyczące wyników:12
- Czy jest mniej wykroczeń?
- Czy pracownicy i agenci są w stanie rozpoznać kwestie odpowiedzialnego postępowania w biznesie?
- Jak często pracownicy i agenci mówią w kategoriach standardów, procedur i oczekiwań?
- Jak często podejmowane są decyzje w odniesieniu do standardów, procedur i oczekiwań?
- Na ile chętni są pracownicy i agenci do zasięgania porad?
- Na ile chętni są pracownicy i agenci do zgłaszania problemów?
- Na ile zadowoleni są ci, którzy zgłaszają swoje obawy w odpowiedzi kierownictwa?
- Jak bardzo zaangażowani są pracownicy w przedsiębiorstwo?
- Na ile zadowoleni są interesariusze z przedsiębiorstwa?