Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Hoby & Minat  Seni Peran 
SKANOWANIE ODPOWIEDNIEGO KONTEKSTU
Pages: [1]

(Read 174 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged
SKANOWANIE ODPOWIEDNIEGO KONTEKSTU
« on: 11 Sep, 2018, 13:57:21 »

SKANOWANIE ODPOWIEDNIEGO KONTEKSTU
Przed przystąpieniem do określenia, które aspekty procesu i wyników programu do oceny, właściciele i menedżerowie muszą przeprowadzić skanowanie odpowiedniego kontekstu przedsiębiorstwa. Istotną częścią procesu skanowania jest zaangażowanie interesariuszy i określenie ich uzasadnionego zapotrzebowania na informacje. Tylko poprzez zwracanie uwagi na potrzeby interesariuszy przedsiębiorstwo może określić, które wyniki powinny być oceniane, które wskaźniki będą najbardziej efektywne (i wiarygodne) oraz w jaki sposób i komu należy zgłaszać swoje ustalenia. Ramy AA1000S, omówione bardziej szczegółowo na końcu tego rozdziału, zapewniają standard jakości w angażowaniu interesariuszy.
ŚLEDZENIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ
Choć zmiana kultury organizacyjnej nie musi być powodem posiadania programu etyki biznesowej, to jednak z samej swej natury program taki wprowadzi subtelne zmiany w kulturze organizacyjnej. Co więcej, pewne aspekty kulturowe będą miały wpływ na proces i jego szanse na sukces. Na przykład, istnieje bliski związek między sukcesem programu a postrzeganiem, że właściciele i menedżerowie tak samo dbają o etykę i wartości, jak o ekonomiczną linię frontu.13
Z tych powodów jest niezwykle istotne, aby przedsiębiorstwo śledziło szereg kluczowych aspektów kultury organizacyjnej. W ramce 10.2 znajduje się osiem czynników, które można rutynowo śledzić. Czynniki takie jak te mogą być śledzone za pomocą arkusza organizacyjnego zamieszczonego na końcu tego rozdziału (arkusz RBE 14).
OCENA PROCESU
Ocena procesu sprawdza, jak działa program: czy zasoby są dobrze wykorzystywane, czy wykonywane są przypisane działania i czy powstają konkretne wyniki.
Wiele ogólnych modeli oceny zarządzania, szczególnie w obszarze ciągłego doskonalenia jakości, to modele procesowe, w tym modele systemów zarządzania Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Seria ISO 9000 dla certyfikacji jakości nie definiuje jakości; zamiast tego bada, czy procesy, które okazały się prowadzić do jakości towarów i usług zostały przeprowadzone. To samo dotyczy serii ISO 14000 w zakresie zarządzania środowiskowego. Nie określa, czym jest ochrona środowiska, lecz określa, czy istnieją systemy zarządzania mające na celu ochronę środowiska.
Na arenie sprawozdawczości społecznej Global Reporting Initiative również nie ustanawia standardów, ale zapewnia kompleksowe, a nawet wyczerpujące ramy dla tego, co powinno być raportowane.14 AccountAbility, formalnie znane jako


WYMIERNE CZYNNIKI KULTURY ORGANIZACYJNEJ
Instytut Odpowiedzialności Społecznej i Etycznej, również nie ustanawia żadnych konkretnych standardów dla odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, ale zapewnia ramy planowania i raportowania w sposób mający na celu zwiększenie zaufania zewnętrznych interesariuszy do raportu (AA1000S)15.
Arkusz roboczy oceny procesu (arkusz RBE 15) na końcu tego rozdziału może być wykorzystywany przez osoby oceniające do opracowania planu gromadzenia i analizy informacji. Na przykład, gdy komunikowanie standardów i procedur jest procesem, który przedsiębiorstwo ocenia, arkusz roboczy RBE 15 pomaga zbadać szereg konkretnych pytań: kto był zaangażowany i na kogo miał wpływ, kiedy i gdzie. Można go wykorzystać do przyjrzenia się wydatkom na szkolenia, liczbie pracowników przeszkolonych w ciągu roku, zadowoleniu uczestników ze szkolenia oraz realizacji planów działania po szkoleniu. Ocena procesu prowadzi również do rozważenia bardziej subiektywnych wskaźników, takich jak sukcesy działalności, wyzwania, nieoczekiwany rozwój i spostrzeżenia.
DEFINIOWANIE OCZEKIWANYCH WYNIKÓW PROGRAMU
Właściciele i menedżerowie muszą określić wyniki, które mogą zmierzyć. Jak omówiono w Rozdziale 4, istnieje co najmniej dziewięć powszechnie oczekiwanych wyników w odniesieniu do czasu i wysiłku, jaki kierownicy wkładają w program etyki biznesu (patrz Ramka 10.3). Na końcu tego rozdziału znajduje się arkusz roboczy oceny wyników (RBE Worksheet 16), który ma pomóc właścicielom i menedżerom w opracowaniu planu oceny wyników.
Szereg pojawiających się światowych standardów omówionych w Rozdziale 2 określa konkretne standardy dla przedsiębiorstw, które muszą zostać spełnione. Wśród nich znajdują się między innymi: Caux Round Table Principles for Business, U.N. Global Compact, Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Podstawowe wytyczne dla kodeksów postępowania w biznesie Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych oraz Zasady Deklaracji Międzywyznaniowej dla Globalnej Odpowiedzialności Biznesu. Na podstawie tych standardów odpowiedzialny biznes może wyciągnąć wnioski dla swojego programu etyki biznesowej.