Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Lifestyle  Ayo Ngaji 
DECYDUJĄCY FORMAT
Pages: [1]

(Read 174 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged
DECYDUJĄCY FORMAT
« on: 11 Sep, 2018, 14:08:12 »

DECYDUJĄCY FORMAT
Ocena programu ma największą wartość dla przedsiębiorstwa i jego interesariuszy, gdy jest prezentowana w wysokiej jakości, użytecznej formie. Przy sporządzaniu ewaluacji należy pamiętać, że wiele osób będzie postrzegać ewaluację programu jako zagrożenie, ponieważ może ona negatywnie wpływać na ich wyniki. Oceniający powinni oczekiwać, że napotkają taki opór, chyba że przedsiębiorstwo rozwinęło kulturę organizacyjną ciągłego uczenia się i wymiany informacji.
Nie istnieje ustalony format raportu ewaluacyjnego. Typowy format przedstawiono w ramce 10.6.20

TREŚĆ RAPORTU
Treść raportu ewaluacyjnego wynika z celu ewaluacji. Global Reporting Initiative określa wyczerpujący zestaw elementów, na temat których przedsiębiorstwa powinny składać sprawozdania, jak opisano w Ramce 10.7.21 Niewiele organizacji, nawet największych koncernów międzynarodowych, wydaje takie wyczerpujące sprawozdanie, ale ramy te stanowią użyteczną listę kontrolną do celów planowania nawet dla MŚP.
Wnioski i nowy początek
Pytanie: "W jaki sposób powinniśmy monitorować, śledzić i raportować nasze wyniki jako przedsiębiorstwa i stale uczyć się od nich?" testuje rozwiązanie RBE. Często właściciele, menedżerowie i przełożeni nie są wystarczająco pewni siebie lub odważni, aby chcieć wiedzieć, jak naprawdę działają.
UCZENIE SIĘ ORGANIZACJI
RBE mierzy swoje wyniki jako przedsiębiorstwo z co najmniej czterech powodów: zapewnienie odpowiedzialności wobec interesariuszy, monitorowanie i śledzenie zmian w kulturze organizacyjnej, poprawa jakości programu oraz przeznaczenie zasobów na mniej lub bardziej intensywne programy.

RBE może wykorzystać arkusze kalkulacyjne zawarte w niniejszej instrukcji do opracowania planu monitorowania, śledzenia i raportowania wyników swojej działalności jako przedsiębiorstwa. Plan powinien również uwzględniać jakość samego procesu ewaluacji: jak dobrze został on zaplanowany i zrealizowany, czy zabezpieczał zamierzone informacje, jak dobrze zabezpieczone informacje zostały wykorzystane oraz jaki był wpływ procesu ewaluacji na wszystkich interesariuszy.
W końcowej analizie RBE korzysta jednak z nauki radzenia sobie z niezliczonymi zmianami, przed którymi stoi. Poprzez program etyki biznesowej, RBE staje się adeptem uczenia się organizacji. Uczy się, jak konstruktywnie wpływać na jego istotny kontekst, rozwijać kulturę organizacyjną, poprawiać wyniki biznesowe, przyczyniać się do rozwoju kapitału społecznego społeczności, a także współpracować z liderami społecznymi w celu wspierania rozwoju zorientowanych rynkowo ram prawnych i wiarygodnych instytucji sądowych.
NOWA UCZESTNICTWO
RBE wykorzystuje swój program etyki biznesowej, aby nauczyć się, jak przyczyniać się do rozwoju kapitału społecznego w gospodarkach wschodzących, a nie być częścią problemu. Może to być najważniejsza wartość, jaką każdy obywatel może wnieść do każdej społeczności.
Mamy nadzieję, że ten podręcznik zainspiruje właścicieli i menedżerów do postrzegania siebie jako części rozwiązania problemów w ich gospodarkach. Zawiera on proces i zestaw narzędzi do opracowania mapy drogowej dla swoich pracowników i agentów oraz spełnienia rozsądnych oczekiwań interesariuszy. Następnie, gdy zdecydują, co ma sens dla ich przedsiębiorstw w ich społecznościach, mogą wykorzystać 16 arkuszy RBE i najlepszych praktyk do opracowania swoich podstawowych przekonań, standardów i procedur, infrastruktury, komunikacji i praktyk zarządzania. Poprzez wprowadzenie programu etyki biznesowej, RBE mogą poprawić wyniki biznesowe, osiągać zyski i przyczyniać się do postępu gospodarczego w swoich społecznościach, spełniając rozsądne oczekiwania swoich interesariuszy.

PRZYKŁADOWY MODEL ETYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI
Niniejszy załącznik przedstawia krok po kroku procedurę etycznego podejmowania decyzji przez odpowiedzialne przedsiębiorstwo. Opiera się on na kilku podejściach, które zostały szczegółowo opisane w pracach przytoczonych na końcu niniejszego załącznika.
Uwagi wstępne
Jest co najmniej pięć spraw, co do których decydenci muszą mieć jasność w swoim umyśle, kiedy rozpoczynają formalny proces podejmowania decyzji etycznych i politycznych:
1.   Co motywowało potrzebę wyboru?
2.   Czy osoba podejmująca decyzję formułuje pytanie, rozwija argument lub decyduje, jak należy postępować?
3.   Co można racjonalnie założyć, że jest prawdą tylko dla celów tego wyboru?
4.   Jakie są podstawowe przekonania, standardy, procedury i oczekiwania przedsiębiorstwa?
5.   Co w tych okolicznościach będzie stanowiło ocenę jakości lub działanie na rzecz jakości?
Podejmowanie decyzji w oparciu o wyniki
Krok 1: Zidentyfikuj pożądany rezultat.
- Wizja pożądanej przyszłości?
- Pytanie, które należy zadać?
- Argument na poparcie stanowiska?
- Rozwiązanie dylematu?
- Rozwiązanie problemu?
Jasno opisz pożądany rezultat. Jeśli ma to rozwiązać problem, upewnij się, że istnieje problem, a nie tylko objaw.
Krok 2: Opisać warunki lub kryteria, które wynik musi spełnić, aby był zadowalający. Wymień istotne kryteria dla pomyślnego wyniku, jak również inne warunki, które byłyby pożądane, aby wynik został osiągnięty: