Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Sports & Activities  Martial Arts 
RELACJE Z PRACOWNIKAMI
Pages: [1]

(Read 179 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged
RELACJE Z PRACOWNIKAMI
« on: 11 Sep, 2018, 14:18:44 »

RELACJE Z PRACOWNIKAMI

- zobowiązania przedsiębiorstwa do wpłacania składek do programów emerytalnych oraz ścisła ochrona integralności sponsorowanych przez przedsiębiorstwo programów emerytalnych.
Zasady te nie ograniczają prawa przedsiębiorstwa do egzekwowania dyscypliny w zakresie siły roboczej lub do rozwiązywania umów o pracę zgodnie z obowiązującym prawem.
RELACJE Z INNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI
Relacja oparta na wzajemnym zaufaniu, z której korzystają wszystkie strony, jest najważniejszym aspektem relacji pomiędzy partnerami we wspólnych przedsięwzięciach, ustaleniach umownych lub relacjach biznesowych z innymi przedsiębiorstwami. Reputacja firmy jest jej najcenniejszym atutem. Gdy reputacja przedsiębiorstwa zostaje zepsuta, bardzo trudno jest zdobyć zaufanie do tych samych lub innych relacji biznesowych. Do podstawowych zasad, które zazwyczaj promują wzajemne zaufanie w relacjach biznesowych należy zaliczyć
- zaangażowanie na rzecz doskonałości produktów i usług;
- zaangażowanie w zdobycie szacunku i zaufania we wszystkich relacjach biznesowych;
- poszanowanie świętości umów i stosunków handlowych;
- w przypadku sporu handlowego - gotowość do negocjacji i kompromisu w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania; oraz
- poszanowanie świętości praworządności, w tym terminowe stosowanie się do decyzji sądów, zespołów arbitrażowych lub innych organów administracyjnych.
STOSUNKI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ GLOBALNĄ
Ponieważ firma jest integralną częścią społeczności, w której działa, niezbędne są solidne relacje ze społecznością lokalną. Dbałość o środowisko naturalne jest odpowiedzialnością przedsiębiorstwa wobec najbliższej społeczności, ale rozciąga się również na wszystkie społeczności i obszary, na których środowisko naturalne może mieć wpływ działalność przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa muszą:
- być wrażliwe na obawy miejscowej ludności;
- komunikować się z miejscową ludnością;
- przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie ochrony środowiska; oraz
- okazywać tolerancję dla ludzi innych kultur, ras, przekonań i krajów.
STOSUNKI Z ORGANAMI RZĄDOWYMI
- uzyskania wszystkich rządowych zezwoleń, licencji i zezwoleń wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej;
- prowadzić interesy z organami rządowymi na zasadach rynkowych i nie podejmować prób niewłaściwego wpływania na decyzje rządowe;
- ustanowienia przejrzystych procedur dotyczących transakcji zawieranych przez przedsiębiorstwa z jakąkolwiek agencją rządową lub urzędnikiem państwowym lub w kontaktach z jakimkolwiek przedsiębiorstwem będącym własnością lub kontrolowanym przez agencję rządową lub urzędnika państwowego; oraz
- w transakcjach z jakąkolwiek agencją rządową lub urzędnikami państwowymi lub z jakimkolwiek przedsiębiorstwem będącym własnością lub kontrolowanym przez urzędnika państwowego lub urzędnika państwowego, zawierać odpowiednie przepisy zapewniające zgodność z międzynarodowymi lub krajowymi kodeksami przeciwko wymuszeniom i przekupstwu.


WŁAŚCIWE KONTROLE I RÓWNOWAGA
Właściwy system kontroli i równowagi jest niezbędny do zapewnienia ciągłej integralności przedsiębiorstwa i jego relacji ze składnikami. System taki musi opierać się na ogólnych zasadach pełnego ujawniania informacji, odpowiedzialności zarządu, rozdziału odpowiedzialności i solidnej kontroli wewnętrznej.
Przedsiębiorstwo powinno posiadać pełną politykę informacyjną dotyczącą ujawniania informacji:
- oświadczenia o strategicznych celach i politykach przedsiębiorstwa, o tym, w jaki sposób zostały one osiągnięte w minionym okresie sprawozdawczym oraz jak przedsiębiorstwo będzie działać w przyszłości;
- niezwłoczne zgłaszanie okręgom wyborczym jednostki gospodarczej zdarzeń, które mogłyby mieć istotny wpływ na jednostkę gospodarczą; oraz
- szybkie ujawnienie wszystkich ważnych relacji pomiędzy urzędnikami przedsiębiorstwa a innymi stronami.
Kluczowym elementem systemu kontroli i równowagi jest to, że udziałowcy są w stanie monitorować wyniki zarządzania i potępiać słabe wyniki, w tym poprzez usunięcie kierownictwa.

ZAPOBIEGANIE WYMUSZENIOM I ŁAPÓWKARSTWU
politycy i wyżsi urzędnicy. Przekupstwo i wymuszenia zagrażają instytucjom demokratycznym i powodują poważne zakłócenia gospodarcze.
Wszystkie przedsiębiorstwa powinny przestrzegać zarówno litery, jak i ducha poniższych zasad:
- nikt nie może, bezpośrednio lub pośrednio, żądać ani przyjmować łapówek;
- żadne przedsiębiorstwo nie może, bezpośrednio lub pośrednio, oferować lub wręczać łapówek, a wszelkie żądania dotyczące takiej łapówki muszą zostać odrzucone;
- przedsiębiorstwa powinny podjąć racjonalnie uzasadnione środki w ramach swoich uprawnień w celu zapewnienia, że każda płatność dokonana na rzecz agenta nie stanowi więcej niż odpowiednie wynagrodzenie za legalne usługi świadczone przez agenta; że żadna część takiej płatności nie jest przekazywana przez agenta w formie łapówki lub w inny sposób sprzeczny z tymi zasadami;
- wszystkie transakcje finansowe muszą być prawidłowo, dokładnie i rzetelnie zapisane w odpowiednich księgach rachunkowych dostępnych do wglądu zarówno dla zarządu, jak i audytorów. Przedsiębiorstwa muszą podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ustanowienia niezależnych systemów audytu, aby ujawnić wszelkie transakcje, które naruszają te zasady. Przedsiębiorstwo musi następnie podjąć odpowiednie działania naprawcze;
- zarząd przedsiębiorstwa powinien okresowo sprawdzać zgodność z tymi zasadami