Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Sports & Activities  Olahraga Udara 
Integriteitspact voor de versterking van de transparantie in het aanbestedingspr
Pages: [1]

(Read 173 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged

Integriteitspact voor de versterking van de transparantie in het aanbestedingsproces nr. 02/01 MDN-ARC voor de aankoop van tweezijdige patrouillevliegtuigen voor het ministerie van Defensie-Nationale Marine van Colombia.
Voorafgaand aan de nationale en internationale publieke opinie hebben wij, enerzijds, ondergetekende, DE WETGEBIEDENISCHE REPRESNTATIVES EN MANAGENDE OFFICIPEREN VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDUREMENTEN, handelend in eigen naam en in vertegenwoordiging van de juridische entiteiten die wij als bieders vertegenwoordigen, alsmede in naam van alle functionarissen en adviseurs die direct, indirect, formeel of per ongeluk onze deelname aan aanbestedingsproces nr. 02/01 MDN-ARC voor de aankoop van twee zeegebonden patrouillevliegtuigen voor het Ministerie van Nationale Defensie-Nationale Marine van Colombia (hierin aangeduid als het "Subject Procurement"); (2) is tussengekomen bij de voorbereiding van onze voorstellen om deel te nemen aan het Subject procurement; of (3) onze functionarissen of bedrijven in de aanbesteding van het Onderwerp (hierna individueel of collectief aangeduid als de "Deelnemende Entiteiten") en, aan de andere kant, de OFFICERS AND ADVISORS OF THE COLOMBIAN MINISTRY OF DEFENSE, OF THE COLOMBIAN NAVY AND OF THE COLOMBIAN AIR FORCE, die direct, indirect, formeel of per ongeluk hebben deelgenomen aan het technische gedeelte, economische en juridische structurering van de aanbesteding van het onderwerp of in zijn procedures, promotie, herziening en definitie, hebben er samen mee ingestemd om deze INTEGRITEITSPACT te onderschrijven, na te hebben overwogen dat in Colombia alle vormen van corruptie illegaal zijn en dat de Colombiaanse regering overtreders vervolgt en zal blijven vervolgen.
Niettegenstaande de correcte naleving van de Colombiaanse wetgeving, richt dit pact zich op een niet-omkopingsverbintenis met het oog op het verkrijgen of behouden van een contract of enig ander ongepast voordeel. Dit omvat de verbintenis om niet samen te werken met derden om de concurrentie bij de gunning van dit contract te beperken, evenals de verplichting om zich niet in te laten met oneerlijke praktijken en handelingen die in strijd zijn met de vrije concurrentie en een objectieve gunning binnen het aanbestedingsproces (hierna de "niet-omkopingsverbintenis" genoemd).
De niet-omkopingsverbintenis omvat elke vorm van betaling, geschenk of andere gunst, ongeacht of deze wordt aangeboden of verleend en ongeacht of deze op directe of indirecte wijze of via derden wordt aangeboden of verleend aan ambtenaren of adviseurs van het KLEURBISCHE MINISTERIE VAN DEFENSE, DE KLEURBIËN NAVIE EN DE KLEURBIËLE LUCHTHAVEN, met het oog op:
1.   1. Pogingen om het project, of delen ervan, zodanig te structureren dat één of meer Deelnemende Entiteiten er voordeel uit halen;
2.   2. Het zekerstellen van enig onrechtmatig voordeel voor een Deelnemende entiteit in het evaluatie- en selectieproces dat leidt tot de gunning van het contract;
3.   3. De gunning van de opdracht;
4.   4. Verwezenlijking van wezenlijke wijzigingen in de opdracht door aanpassing van de specificaties, voorwaarden of enig ander belangrijk onderdeel daarvan;
5.   5. Publieke ambtenaren, adviseurs of de ontvanger of toezichthouder van het contract (of hun personeel, adviseurs en onderaannemers) voorstellen voor (of anderszins accepteren) ondermaatse prestaties van parameters die door een deelnemende entiteit zijn voorgesteld en door de KOLOMBIËN MINISTERIE VAN DEFENSE zijn aanvaard.
6.   6. Dat overheidsfunctionarissen, adviseurs of de ontvanger of toezichthouder van het contract (of hun personeel, adviseurs en onderaannemers) zich onthouden van a) het naar behoren toezien op de uitvoering van het project, b) het tijdig melden van schendingen van de contractspecificaties of andere vormen van niet-naleving, of c) het volledig verantwoordelijk stellen van contractanten voor de naleving van hun wettelijke verplichtingen;
7.   7. Ontduiken van belastingen, rechten, heffingen, rechten, licenties of andere wettelijke verplichtingen;
8.   8. Het op enigerlei wijze aansporen van een overheidsfunctionaris om zijn officiële verplichtingen op enigerlei wijze te schenden.
Binnen het bovengenoemde kader en in volledige overeenstemming met de Colombiaanse wetgeving verbinden de ondergetekenden zich volledig tot het volgende:
1. 1. De deelnemende entiteiten en de KOLOMBIËNSE MINSTRY OF DEFENSE hechten belang aan de indiening van voorstellen in een vrije, onpartijdige, concurrerende en misbruikvrije omgeving. In dit kader bevestigen de deelnemende entiteiten dit met genoegen:
a.   Zij hebben niet aangeboden om enige ongepaste aansporing of beloning toe te kennen, toe te kennen of te vergemakkelijken, noch getracht om enige aansporing of ongepaste beloning aan te bieden, toe te kennen of te vergemakkelijken, noch zullen zij enige aansporing of ongepaste beloning aanbieden, toekennen of vergemakkelijken, direct of indirect via agenten of derden, aan enige ambtenaar of adviseur van THE COLOMBIAN MINISTRY OF DEFENSE, THE COLOMBIAN NAVY of THE COLOMBIAN AIR FORCE, met inbegrip van hun familieleden of zakenpartners, met het oog op de toekenning van dit contract, of het behoud ervan of enig ander ongepast voordeel of enig ander ongepast voordeel, hetzij direct of indirect via agenten of derden.