Hujroh - Forum Pesantren Indonesia Alumni Pesantren Indonesia Forum      Misi Hujroh
 

Main juga kesini sul:
The Ghurfah Kisah Sukses Alumni Alumni di Luar Negeri Bisnis Online Hikayah fi Ma'had Railfans Dunia Pesantren Ekonomi Islam
Forum  Sports & Activities  Game Olahraga 
Pakt Integrity Pact for Strengthening Transparency in the Procurement Process
Pages: [1]

(Read 171 times)   

Admin

  • Administrator
  • Abadan fi Ma'had
  • ***
  • Admin No Reputation.
  • Join: 2013
  • Posts: 2594
  • Logged

Pakt Integrity Pact for Strengthening Transparency in the Procurement Process No. 02/01 MDN-ARC for the Acquisition of Two Sea Bound Patrol Aircraft for the Ministry of Defense-National Navy of Colombia
Przed krajową i międzynarodową opinią publiczną, niżej podpisani, z jednej strony, PRZEDSIĘBIORCY PRAWNICZY I ZARZĄDZANIE UDZIAŁAMI OFERTUJĄCYMI W PROCESIE PROCESIE OBJĘTYM PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PODMIOTOWEJ, działając we własnym imieniu i w imieniu reprezentowanych przez nas osób prawnych jako oferentów, a także w imieniu wszystkich funkcjonariuszy i doradców, którzy bezpośrednio, pośrednio, formalnie lub przypadkowo określili nasz udział w procedurze przetargowej nr 1). 02/01 MDN-ARC na zakup dwóch patrolowych samolotów morskich dla Ministerstwa Obrony Narodowej - Marynarki Wojennej Kolumbii (zwanych dalej "Zamówieniami Przedmiotowymi"); (2) brał udział w przygotowaniu naszych propozycji udziału w Zamówieniach Przedmiotowych; lub (3) ocenili naszych urzędników lub spółki uczestniczące w Zamówieniach Przedmiotowych (zwane dalej indywidualnie lub zbiorowo "Podmiotami Uczestniczącymi") oraz, z drugiej strony, OFICEROWIELI I ADVISORZY MINISTERSTWA KOLOMBIJSKIEGO ODMYSŁU, NAVY KOLOMBIjskiej I POWIETRZENIA LOTNICTWA KOLOMIŃSKIEGO, którzy, bezpośrednio, pośrednio, formalnie lub przypadkowo uczestniczyli w pracach technicznych, ekonomiczne i prawne ustrukturyzowanie Zamówień Przedmiotowych lub w ich procedurach, promocji, rewizji i definicji, wspólnie zgodziły się przystąpić do niniejszego KONTRAKTU INTEGRYTETNOŚCI, po uznaniu, że w Kolumbii wszelkie formy korupcji są niezgodne z prawem i że rząd kolumbijski ściga i będzie nadal ścigał sprawców naruszeń.
Niezależnie od należytego przestrzegania prawa kolumbijskiego, niniejszy Pakt koncentruje się na zobowiązaniu do niełapówkarstwa w celu uzyskania lub utrzymania kontraktu lub jakiejkolwiek innej niewłaściwej korzyści. Obejmuje to zobowiązanie do niepodejmowania zmowy ze stronami trzecimi w celu ograniczenia konkurencji przy udzielaniu tego kontraktu, jak również zobowiązanie do nieangażowania się w nieuczciwe praktyki i działania sprzeczne z wolną konkurencją oraz obiektywne udzielenie zamówienia w ramach procesu zamówień publicznych (zwane dalej "Zobowiązaniem do niekupstwa").
Zobowiązanie do niełapówkarstwa obejmuje wszelkiego rodzaju płatności, prezenty lub inne korzyści, niezależnie od tego, czy są one oferowane lub udzielane oraz czy w sposób bezpośredni lub pośredni lub za pośrednictwem osób trzecich, urzędnikom lub doradcom MINISTERSTWA MINISTERSTWA KOLOMBIJSKIEGO, NAVY KOLOMBIJSKIEJ ORAZ KOLOMBIJSKIEGO FORCE POWIETRZENIA, w celach:
1.   Próba nadania projektowi lub jego segmentom takiej struktury, która będzie korzystna dla jednego lub więcej Uczestniczących Podmiotów;
2.   Zapewnienie jakiejkolwiek nienależnej korzyści jakiemukolwiek podmiotowi uczestniczącemu w procesie oceny i wyboru prowadzącym do udzielenia zamówienia;
3.   Udzielenie zamówienia;
4.   Dokonywanie istotnych zmian w umowie poprzez dostosowanie jej specyfikacji, warunków lub innych istotnych elementów;
5.   Urzędnicy państwowi, doradcy, syndyk lub nadzorca kontraktu (lub ich personel, doradcy i podwykonawcy) zatwierdzają propozycje (lub w inny sposób akceptują) niespełniające norm wykonania parametrów, które zostały zaproponowane przez Podmiot Uczestniczący i zaakceptowane przez KOLOMBIJSKĄ MINISTERSTWO DEFENCJI.
6.   Urzędnicy państwowi, doradcy, syndyk lub nadzorca kontraktu (lub ich personel, doradcy i podwykonawcy) powstrzymują się od a) należytego monitorowania realizacji projektu, b) terminowego zgłaszania naruszeń specyfikacji kontraktu lub innych form niezgodności, lub c) pociągania wykonawców do pełnej odpowiedzialności za zgodność z ich zobowiązaniami prawnymi;
7.   Uchylanie się od płacenia podatków, ceł, opłat, należności, praw, licencji lub jakichkolwiek innych zobowiązań prawnych;
8.   Nakłanianie każdego urzędnika publicznego do naruszenia obowiązków służbowych w jakikolwiek sposób.
W powyższych ramach i w pełnej zgodności z kolumbijskim prawem, niżej podpisani w pełni zobowiązują się do
1. Podmioty uczestniczące oraz MINSTRY KOLOMBIJSKIEJ DEFENCJI przykładają wagę do składania wniosków w wolnym, bezstronnym, konkurencyjnym i wolnym od nadużyć środowisku. W tym zakresie, Uczestniczące Podmioty z przyjemnością to potwierdzają:
a.   Nie zaproponowali, nie zaoferowali, nie przyznali ani nie ułatwiali niewłaściwego nakłaniania lub nagradzania, ani nie próbowali oferować, nie przyznają ani nie ułatwiać jakiegokolwiek nakłaniania lub niewłaściwego nagradzania, ani też nie zaproponują, nie przyznają ani nie ułatwią żadnego nakłaniania lub niewłaściwego nagradzania, bezpośrednio lub pośrednio przez agentów lub osoby trzecie, żadnemu urzędnikowi lub doradcy MINISTERSTWA KOLUMBIJSKIEGO MINISTERSTWA ODBROŻNOŚCI, NAVIĄ KOLOMBIJSKIEGO ani też doradcy MINISTERstwa KOLOMBIŃSKIEJ lub KOLOMBIŃSKIEJ KOLUMBIŃSKIEJ KOLUMULI WIEJ BRANŻUCHOMBII POWIEŻEJ, łącznie z krewnymi i wspólnikami biznesowymi w celach związanych z udzieleniem niniejszego kontraktu, lub też w celach przyznania kontraktu, lub w celu utrzymania kontraktu lub zachowania go lub jakiejkolwiek innej niewłaściwej przewagi lub nienależnej korzyści.